سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

انجمن سامانه های اطلاعات مکانی و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

انجمن سامانه های اطلاعات مکانی و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

توضیح تصویر
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

 ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

فضای سبز و محیط زیست شهری

 شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

مسائل محیط زیست کلان شهرها

اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

 مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار 
مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار
بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
علوم باغبانی و توسعه پایدار
علوم شیلات و توسعه پایدار
صنایع غذایی و توسعه پایدار
 منابع طبیعی و توسعه پایدار
علوم زراعت و توسعه پایدار
 گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
 سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار